Bombole di gas industriali - Air Liquide

Sikker håndtering af flasker i nødsituationer

mygas-Airliquide-argon

Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser. Læs instruktionerne, så du altid er forberedt!

Generelle regler for sikker håndtering af gasflasker i nødsituationer

Følgende retningslinjer for håndtering af flasker i nødsituationer følger anbefalingerne fra EIGA (European Industrial Gases Association):

 • Udnævn altid en særlig gasansvarlig, som har viden om de gasser, der håndteres i din virksomhed, fx hvor gasserne opbevares, hvordan de skal håndteres, og hvordan man slukker en mindre brand.
 • Opbevar helst flaskerne udendørs. Hvis de opbevares indendørs, bør de placeres så tæt på en udgang som muligt eller i henhold til brandmyndighedernes anbefalinger.
 • Læs altid sikkerhedsdatabladet

Brændende flasker

 • Ventilér området, eller flyt flaskerne udendørs, hvis dette kan gøres uden risiko.
 • Afspær området, og advar personale og omgivelser.
 • Hold uvedkommende på afstand. Kun det personale, der er påkrævet for at håndtere situationen, må befinde sig i risikoområdet.
 • Udfør om muligt en lækagetest. NB! De fleste ætsende gasser kan ikke lækagetestes med lækagespray eller sæbevand.  
 • Mærk alle beskadigede flasker omhyggeligt. Informer gasleverandøren, før der sker yderligere håndtering og transport.
 • Flasker, der udsættes for brand eller kraftig varme, kan sprænge (eksplodere), hvilket medfører risici i form af flyvende genstande, brændbart, giftigt eller ætsende indhold, varme gasser eller trykbølger. Den anbefalede sikkerhedsafstand til brændende flasker er derfor mindst 300 m.
 • Sådan undgår du skader i tilfælde af, at en gasflaske sprænger:
 • Advar personalet, og evakuer området.
 • Alarmer brandvæsenet (112).
 • Indsaml oplysninger om indhold, antal og opbevaringssted for de berørte flasker. Giv disse oplysninger til redningsarbejderne, så snart de ankommer.

Gør desuden følgende, mens du venter på, at brandvæsenet skal ankomme:

 • Luk ventilerne på og flyt de flasker, som befinder sig i nærheden, men ikke er direkte berørt af branden, hvis det er sikkert at gøre det.
 • Begynd straks nedkøling af de ophedede eller varme flasker, som ikke kan flyttes. Arbejd fra en sikker placering, hvor du er beskyttet bag tunge maskiner eller betonvægge. Nedkøl hele flaskens overflade med en spredt vandstråle, indtil branden er slukket og flaskens overflade forbliver våd, når nedkølingen afbrydes kortvarigt med henblik på inspektion.
 • Hvis flaskerne tørrer hurtigt eller afgiver damp, skal du fortsætte nedkølingen, indtil flaskerne forbliver kolde og våde i 10 minutter efter, at nedkølingen er afsluttet. Lad en sagkyndig bedømme situationen.

Brændbare/flydende brændbare gasser og flasker med flammer fra ventil

Forsøg altid at lukke ventilen med det samme. Det stopper gasflowet og flammerne. Brug handsker. Hvis det ikke er muligt at lukke ventilen, skal du lade gassen brænde og nedkøle flaskerne og omgivelserne med vand.

Udstrømmende, brændbar gas, som ikke er antændt, kan forårsage eksplosion i et lokale, når den blandes med luft og antændes. Flammerne fra gasflasken skal derfor kun slukkes, hvis de udgør en risiko, under forudsætning af at ventilen kan lukkes hurtigt, eller hvis udstrømningen af gas er så lille, at flasken uden risiko hurtigt kan flyttes udendørs. Alle potentielle antændingskilder skal undgås.

Flasker med flydende brændbare gasser skal opbevares stående. På den måde undgår man, at der presses væske ud gennem sikkerhedsventilerne, hvilket forværrer branden.

Giftige og ætsende gasser

Anvend altid egnede personlige værnemidler.

I tilfælde af brand:
Flyt eller nedkøl flaskerne. Ventilerne kan begynde at lække, når de udsættes for kraftig varme.

I tilfælde af lækage:
Alarmer brandvæsenet (112), hvis lækagen er omfattende.

 

Sikker transport af gasser

consegne di gas Air Liquide

Sikker transport af gasser forudsætter, at du som transportør ved, hvad der gælder for transporten, hvilket udstyr du skal medbringe, og hvad du skal gøre, hvis uheldet skulle være ude.

I tilfælde af en ulykke eller hændelse, der opstår under transport, skal du gøre følgende, men kun hvis det er sikkert og hensigtsmæssigt:

 • Træk parkeringsbremsen, sluk for motoren og afbryd strømmen fra batteriet ved hjælp af hovedafbryderen, hvis den er tilgængelig.
 • Undlad at ryge eller starte elektrisk udstyr.
 • Informer redningsberedskabet og giv så mange oplysninger som muligt om ulykken eller hændelsen og især om de involverede stoffer.
 • Tag advarselsvesten på og anbring de fritstående advarselsanordninger på en passende måde.
 • Hold varedeklarationer let tilgængelige, når redningsmandskabet ankommer.
 • Rør ikke ved spildte stoffer. Undgå at indånde gasser, støv og dampe.
 • Anvend ildslukkere til at slukke små eller begyndende brande i dæk, bremser og motorrum, forudsat at det er egnet og sikkert.
 • Brande i lastrum skal derimod kun bekæmpes af redningsberedskabet.
 • Anvend udstyr i køretøjet til at forhindre lækage til vandmiljøet eller kloaksystemet og til at opsamle spildte stoffer, forudsat at det er egnet og sikkert.
 • Hold afstand fra ulykken eller hændelsen, opfordr andre mennesker til at gå og følg redningstjenestens anvisninger.
 • Fjern forurenet beklædning og beskyttelsesudstyr og bortskaf det på en sikker måde.

Ansvaret for at medbringe instruktionerne under transporten overgår fra vareleverandøren til transportøren. Det betyder, at de virksomheder, der transporterer Air Liquides produkter for os eller for vores kunder, er ansvarlige for, at de udfører disse instruktioner under transporten.

Mere information kan findes hos Beredskabsstyrelsen. Privatpersoner och transporter som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler. 

Sikker transport af gasser i køretøjer, ikke beregnet til formålet

Følg de grundlæggende sikkerhedsregler!

Transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske i undtagelsestilfælde.

Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser. Transport af gasser i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske i undtagelsestilfælde. Som fører skal du i sådanne tilfælde følge de grundlæggende sikkerhedsregler:

 • Transporter aldrig gas i helt lukkede køretøjer.
 • Sørg for, at du har tilstrækkelig ventilation.
 • Det er forbudt at anvende almindelige køretøjer til at transportere giftige eller ætsende produkter, flydende oxygen (med undtagelse af flydende oxygen til medicinsk brug), flydende nitrogen og flydende argon.
 • De transporterede mængder skal begrænses til et absolut minimum, maks. 50 liter (i vandvolumen) i alt, se også tabellen nedenfor.

Sikkerhedsregler for lastning af flasker i køretøjer

 1. Fastgør flaskerne ved at spænde eller kile dem fast, så de ikke kan forskyde sig under transporten.
 2. Transportér altid flasker med flydende, kondenseret gas, fx flaskegas eller kuldioxid, stående.
 3. Kontrollér, at flaskeventilerne er helt lukkede.
 4. Sørg for, at alle flasker er forsynet med ventilbeskyttelse. Brandfarlige gasser skal desuden transporteres med sikkerhedsmøtrik. Dog må flasker til medicinsk brug, som har et indhold på mindre end 5 liter og er forsynet med pin-index-ventil, transporteres uden beskyttelseshætte.
 5. Transporter aldrig flasker med reduktionsventiler eller andet udstyr tilkoblet. Der må dog gøres en undtagelse for udstyr til passagerer, som modtager oxygenbehandling, og flasker med fastmonteret reduktionsventil.
 6. Opbevar aldrig brændbart materiale såsom olie, benzin i en reservedunk, tvist eller tøj med fedtrester i nærheden af flaskerne.

Sikkerhedsregler under transport

 1. Udstyr køretøjet med en brandslukker.
 2. Anvend helst en åben anhænger eller en anden type åbent, ventileret køretøj.
 3. Hvis du transporterer flasker i bilens kabine eller i køretøjer, hvor der er åben forbindelse mellem lastrummet og førerhuset, skal mindst ét vindue stå åbent, og/eller ventilationsanlægget skal køre ved fuld kraft med tilførsel af frisk luft (cirkulering af intern luft er forbudt). Du skal også sikre, at der er ventilation, når du standser eller parkerer køretøjet. Parkering må kun ske i kort tid og aldrig med helt lukkede døre eller vinduer.
 4. Hvis du transporterer flasker i bagagerummet, skal bagklappen stå åben (mindst 20 cm). Fastgør bagklappen på en forsvarlig måde.
 5. Hvis flaskerne er forsynet med sprængplade, og denne udløses, skal du straks standse køretøjet og slukke motoren. Forlad straks køretøjet, og sørg for, at andre mennesker holder sig på afstand af risikozonen.
 6. Rygning er, ligesom brug af mobiltelefon, altid forbudt ved transport af brandfarlige eller oxiderende gasser.
 7. Kør flaskerne direkte til anvendelsesstedet. Vælg den hurtigste rute, kør forsigtig, tilpas hastigheden, og undgå pludselige opbremsninger.
 8. Læs flaskerne af, så snart du ankommer. Anvend aldrig gassen, mens flaskerne ligger i bilen.

Vær opmærksom på, at du ved en given lejlighed kun må transportere den angivne mængde i én af de ovennævnte kategorier. Det er forbudt at transportere flasker og kryogene produkter (flydende oxygen eller tøris) samtidig. De eneste produkter, du må transportere samtidig, er bærbart oxygenudstyr og små flasker med medicinsk oxygen. Ved en transport af denne type skal du fastgøre og sikre både det bærbare udstyr og gasflasken, og gasflasken skal være adskilt fra udstyret, så du undgår kontakt med eventuelt spild af flydende materiale på gasflaskens sider.

Sikkerhedsdatablade

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker håndtering af gasser forudsætter, at du som bruger lærer produkterne og de gældende sikkerhedsbestemmelser at kende. Læs derfor altid sikkerhedsdatabladet grundigt!

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores sikkerhedsdatablade, er du velkommen til at kontakte os.

Lad os gå på en ”safety walk” sammen!

Sécurité

En “safety walk” er en tur på cirka 30 minutter, som vi går sammen. Vi anvender en risikoanalyse-app fra 21st Century Mobile til at skabe en struktureret og metodisk gennemgang af din arbejdsplads.

Safety first – sikkerheden kommer altid i første række

Safety first - så arbetar Air Liquide med säkerhet

Air Liquide arbejder systematisk og organiseret med sikkerhed og sundhed. Målet er nul ulykker, både for vores egne medarbejdere og for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser.

Inden for gasbranchen håndterer vi brandfarlige, eksplosionsfarlige og giftige gasser under højt tryk. I vores virksomhedssystem har vi derfor en række nøje fastlagte procedurer for sikkerhed og sundhed, som bl.a. omfatter regler, rutiner og krisekommunikation. Vi arbejder også i overensstemmelse med Air Liquide-koncernens overordnede virksomhedssystem for proces- og personsikkerhed – IMS (Industrial Management System) – som omfatter design, projekthåndtering, risikovurdering, drifts- og vedligeholdelsesplanlægning og rapportering. På vores anlæg arbejder vi aktivt for at forebygge bl.a. brand og lækage af kemikalier.

Air Liquide er desuden medlem af EIGA (European Industrial Gases Association), som er en interesseorganisation med fokus på sikkerhed og teknologi, og hvis medlemsvirksomheder fremstiller og distribuerer industrigasser, medicinske gasser og fødevaregasser.

Vi har beskrevet vores sikkerhedsarbejde og vores 12 Regler som redder liv:

 1. Jeg arbejder ikke under påvirkning af rusmidler og/eller alkohol.
 2. Jeg ryger ikke uden for de afmærkede rygeområder.
 3. Jeg bruger de personlige værnemidler som jobbet kræver.
 4. Jeg går aldrig ind i et lukket rum uden tilladelse.
 5. Jeg bærer en gasdetektor når det kræves.
 6. Jeg arbejder med en gyldig arbejdstilladelse.
 7. Jeg følger sikkerhedsprocedurerne ved arbejde i systemer med krafttilførsel.
 8. Jeg tilsidesætter ikke EIS-krav uden godkendelse.
 9. Jeg bærer faldsikringsudstyr når det kræves.
 10. Jeg færdes ikke under hængende last.
 11. Jeg sikrer lasten på køretøjer.
 12. Jeg bruger altid sikkerhedssele under kørsel.