Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Anvendelse af oxygen

Hvad er O2 - I den kemiske industri anvendes gassen fx til at forbedre petrokemiske processer. Oxygen anvendes også inden for stål- og metalforarbejdning til fx smeltning, svejsning og skæring – gassen forbedrer effektiviteten af en række forskellige processer, fordi man kan reducere den anvendte mængde brændstof og mindske udledningen af kuldioxid. Oxygen anvendes også ved fx emballering af fødevarer og kunstig iltning i fiskebrug.

Flydende ilt kaldes også LOX (flydende oxygen). Oftest er det for at spare lagerplads og transportomkostninger, at du vælger en løsning med flydende ilt.

Oxygen til føde- og drikkevarer industrien

Conservation sous atmosphère modifiée MAP

Oxygen anvendes i føde- og drikkevareindustrien til en række forskellige formål. Gassen anvendes først og fremmest til modificeret atmosfære i emballage, i byggebranchen samt til kunstig iltning i fiskebrug. En høj og ensartet kvalitet er et absolut krav ved produktion af fødevarer og drikkevarer. Derfor er Air Liquides produktprogram til fødevarer og drikkevarer ALIGAL™ specielt tilpasset moderne krav inden for fødevareproduktion, bl.a. med hensyn til sporbarhed og HACCP.

Medicinsk Oxygen Air Liquide

Medicinska gaser.

Medicinsk Oxygen er livreddende og anvendes inden for de fleste områder på et sygehus, fx akutafdelinger, intensivafdelinger, under operationer og postoperativt samt på føde- og neonatalafdelinger. Oxygen til medicinsk brug anvendes også til hjemmebehandling af patienter med kroniske lunge- eller hjertesygdomme, som medfører iltmangel.

Anvendelse af oxygen til analyser

Kalibrering och analys

ALPHAGAZ™ 1 oxygen med en renhed på 99,995 % anvendes i laboratorier som et blegemiddel, som brændstof til flammedetektorer og som oxideringsmiddel ved siliciumoxidation inden for halvlederproduktion.

Gasblandinger med oxygen i nitrogen anvendes som kalibreringsgasser (referencegasblanding) ved udstødningstest af motorer.

Hvis du arbejder med analyse- og laboratorieprocesser, som er kritiske og kræver højrent oxygen, anbefaler vi ALPHAGAZ™ 2 oxygen med en renhed på 99,9995 %. 

Sikker håndtering af oxygen

Det er vigtigt at håndtere ilt korrekt for ikke at udsætte dig selv for unødvendige risici.

Læs her vores råd til sikker håndtering af oxygen.

Om oxygen

Oxygen, eller ilt som vi siger i daglig tale, er en grundlæggende forudsætning for de fleste livsformer på jorden, men også en stærk brandbar gas. Oxygen er det mest almindelige element på jorden, og overalt i jordskorpen, havet og atmosfæren er der ilt, enten bundet til andre grundstoffer eller i fri form som et to-atom gasmolekyle med den kemiske betegnelse O2.

Den luft, vi indånder, indeholder omkring 21% oxygen, resten består hovedsageligt af nitrogen. En voksen bruger i gennemsnit omkring en halv liter ilt i minuttet eller omkring 18 millioner liter over 70 år!

Lavere eller højere niveauer af oxygen end dem i luften kan være farlige. Sikkerhedsspørgsmål er derfor af central betydning ved brug af ilt.

Anvendelsen af oxygen er af stor betydning på de fleste områder, f.eks. i værkstedsindustrien, papirindustrien, fødevareindustrien og sundhedsvæsenet samt i vandrensning for blot at nævne nogle få eksempler.

Oxygen er stærkt brandbevarende

At oxygen er meget brandbevarende betyder, at gassen ikke brænder af sig selv, men at den opretholder forbrænding. Dette er en værdsat ejendom i mange industrielle processer, f.eks. i stålindustrien, men det kan også udgøre en alvorlig fare for f.eks. utæt iltudstyr. Selv med en stigning i iltindholdet i luften, fra normale 21% til 24%, fordobles forbrændingshastigheden for de fleste materialer.

Vigtige råd til sikker håndtering af oxygen

 • Rygning eller åben ild må aldrig forekomme, hvor du bruger eller opbevarer oxygen. Gnister eller statisk elektricitet kan også være tilstrækkelig til at antænde et materiale, der er kommet i kontakt med oxygen.
 • Holdes væk fra olie, fedt og støv. Olie og fedt antændes let ved kontakt med oxygen. Mange brændbare materialer bliver eksplosive ved kontakt med flydende oxygen. Finopdelte organiske stoffer som savsmuld i kombination med flydende oxygen kan sidestilles med sprængstof.
 • Anvend ikke trykluft fra oliesmurte kompressorer til rensning eller trykprøvning af rør og armatur til oxygen. Risikoen for antændelse er høj.
 • Kontroller for lækager korrekt. Oxygen mangler farve og lugt. Brug en gasdetektor eller såkaldt lækagespray, der er kompatibel med oxygen. Spor aldrig lækager med flamme. 
 • Blæs aldrig tøjet rent med oxygen. Tekstiler mættet med ilt antændes meget let. Det samme gælder hår og skæg.
 • Smør ikke cylinderventiler og andet armatur med fedt eller olie på grund af risiko for brand og eksplosion. Der findes dog godkendte smøremidler. Rådfør dig med os.
 • Åbn aldrig ventiler hurtigt, da et stærkt gaspust i kombination med partikler eller olie kan forårsage antændelse.
 • Anvend beskyttelse såsom sikkerhedskabler på højtryksslanger og enheder, der forhindrer flasker i at vælte. Beskyttelsesbriller, læderhandsker og solide sko og tøj er nødvendige, når du arbejder med flydende oxygen. 
 • Vælg det rette materiale. Generelt er kobber, kobberlegeringer og rustfrit stål velegnet til brug med gasformig oxygen. Bemærk dog, at der er bindende regler for valg af materiale afhængigt af tryk og strømningshastighed. Ventilpakninger skal vælges i samråd med gasleverandøren.

Eliminer risikoen for udslip af oxygen i oxygenudstyr

Nedenfor er nogle vigtige trin, du skal tage for at eliminere risikoen for oxygenlækage i dit iltudstyr.

 • Sørg for, at udstyret og installationen er professionelt installeret og består af godkendte komponenter.
 • Udvikle rutiner for regelmæssig service og vedligeholdelse af udstyret.
 • Forbered regler, hvor det er klart, hvordan udstyret håndteres på en korrekt og sikker måde.
 • Uddan dit personale regelmæssigt i, hvordan man håndterer oxygen sikkert.

Find dit sikkerhedsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker håndtering af gasser forudsætter, at du som bruger lærer produktet og de gældende sikkerhedsbestemmelser at kende. Læs derfor altid sikkerhedsdatabladet omhyggeligt!

Hvis du har spørgsmål til vores sikkerhedsdatablade, er du velkommen til at kontakte os.

Fysiske og tekniske egenskaber ved gasser

Air Liquide Gas encyclopedia

Læs mere om egenskaber og anvendelser af oxygen. 

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.