Avfallshantering

Affaldshåndtering/ Affaldsforbrænding

En måde at forbedre effektiviteten af ​​en forbrændingsproces er at levere rent oxygen, hvilket øger forbrændingstemperaturen og fører til en mere komplet forbrændingsproces. Dette reducerer røggasemissioner og gør det muligt at øge processens kapacitet.

For termiske processer, der kræver konstant justering af forbrændingsluften på grund af varierende brændværdi i brændstoffet, er målrettet iltforsyning en omkostningseffektiv løsning til at optimere forbrændingen og opfylde emissionskrav trods øget produktion. Air Liquide leverer også en række forskellige kalibreringsgasser til analyseinstrumenter for at sikre nøjagtige analyseresultater.

Forbrænding af farligt affald med oxygen

waste plant

Oxygen tilføres i forbrændingsindustrien, når det ønskes at opnå højere forbrændingstemperaturer, mindske ufuldstændigt forbrændte rester og/eller renere røggasser. Især ved forbrænding af farligt affald kan brændslets ofte inhomogene sammensætning medføre, at anlægget bliver overbelastet og emissionsgrænserne overskrides. Et typisk eksempel er, når affaldet er i emballage, f.eks. tønder. Selv ved brug af efterbrænding forekommer der ofte ufuldstændigt brændte komponenter, hvilket resulterer i kortsigtede emissioner med høje kulilteværdier.

Sammen med vores kunder har Air Liquide udviklet en effektiv metode til at tilsætte oxygen, som giver både lavere kulilteemissioner og højere samlet produktivitet.

Fordele

 • Forbedret forbrændingsproces
 • Højere procestemperaturer
 • Bedre efterforbrænding af CO
 • Lavere varmetab
 • Mindre mængde røggas
 • Hurtigere reaktioner
 • Eksisterende faciliteter får større kapacitet
 • Højere fleksibilitet for anlægget
 • Reduceret forbrug af hjælpebrændstof
 • Lavere byggeomkostninger
 • Kravene til lave emissioner er opfyldt
 • Lave investeringsomkostninger
 • Bedre effektivitet

Slamforbrænding med oxygen

modern avfallhantering

Ved hjælp af oxygen øges slamforbrændingsanlæggets kapacitet, mens effektiviteten forbedres. For at øge produktionskapaciteten betydeligt i slamforbrændingsanlæg tilsættes oxygen, enten direkte eller blandet i forbrændingsluften. Den individuelle tilpasning af oxygenteknologien til de særlige randbetingelser, der gælder for hvert anlæg, giver både højere kapacitet og bedre effektivitet, da flere flow- og forbrændingsprocesser kan tages i betragtning:

 • Fluidiseringshastigheden er ikke lavere
 • Sengetemperaturen holdes konstant
 • Reaktanterne blandes jævnt
 • Let at kontrollere endotermiske reaktioner

Fordele:

 • Højere effekt / fjernelse af flaskehalse i eksisterende anlæg
 • Større fleksibilitet for anlægget
 • Reduceret forbrug af hjælpebrændstof
 •  Lavere faste omkostninger
 • Opfylder eller overstiger emissionskrav
 • Lave investeringsomkostninger til ombygning og nybyggeri
 • Lav specifikke oxygenomkostninger

Affald til vedvarende energi

biogas från avfall

Air Liquide udvikler innovative teknologier, som anvender affald til at generere vedvarende energi og renere brændsler på en bæredygtig måde., f.eks. en række forskellige teknologier til opgradering af biogas såsom membranteknologi og forskellige kryo-applikationer.

Landbrugs- og husholdningsaffald anvendes i biogasanlæg til at producere rå biogas. Hvis denne gas skal anvendes til brintbiler, skal den opgraderes. Det betyder, at forskellige stoffer som vand, kuldioxid og hydrogensulfid renses væk.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.