air-liquide-sustainable-development

Vores virksomhed

Hållbar utveckling - vår verksamhet.

Sikkerhed

Sikkerhed har altid højeste prioritet i Air Liquide. Det er en vigtig del af vores virksomhedsoptimering og en forudsætning for vores eksistens. 

Air Liquide har en nulvision for ulykker. Ved at respektere og aktivt håndtere sikkerhedsregler, forstå risiciene i alle situationer, tilpasse adfærden og holde opsyn med såvel kolleger som besøgende på vores anlæg, opmuntres alle medarbejdere og underleverandører til at agere sikkert. 

Vi er fuldt bevidste om, at vi arbejder i et potentielt farligt fysisk miljø. Med mere end 110 års erfaring inden for branchen har vi haft mulighed for at lære om de farer, der er forbundet med håndteringen af forskellige typer af gasser. 

Vi værner om sikkerheden for alle medarbejdere, kunder, underleverandører og andre samarbejdspartnere, som opholder sig på vores anlæg, eller som på anden vis kommer i kontakt med vores produkter.

Miljø

Med sigte på at nå vores klimamål tilstræber vi konstant at forbedre energieffektiviteten i vores produktionsanlæg. Vores mål er at reducere CO2-aftrykket med 30 % inden år 2025 i sammenligning med 2015. Gasproduktionen i vores luftgasanlæg er en energikrævende proces, men ved at automatisere og centralisere aktiviteterne kan vi optimere præstationsevnen på vores anlæg. Det gælder i særdeleshed energiforbruget, hvilket medfører både effektivitetsgevinster og reduceret miljøpåvirkning, dvs. lavere CO2-udslip.

Ved at gøre de rigtige ting og gøre dem på den rigtige måde, kan vi sikre, at ressourcerne bliver anvendt optimalt. Vi stræber efter at eliminere spild og optimere vores processer gennem løbende forbedringer.

Vores anlæg i Sverige og Danmark er certificeret i henhold til miljøstandarden ISO 14001 2015.

Økonomisk resultat

Økonomiske resultater og et godt økonomisk beredskab er grundlæggende for en bæredygtig virksomhed, når det handler om at opbygge langsigtede relationer og støtte kunderne over tid. Via interne virksomhedsprogrammer vil Air Liquide-koncernen kunne levere en langsigtet udvikling, få en mere nær tilknytning til sine interessenter og blive mere innovative. 

Tryghed er en forudsætning for et sundt og bæredygtigt forretningsmiljø. Air Liquide arbejder med forebyggende tiltag og beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter medarbejderne og alle virksomhedens materielle og immaterielle aktiver mod utilsigtede skader, forsætlige og bevidst påførte skader (kriminalitet, terrorisme, konflikter osv.) samt naturkatastrofer.

Teknik

Vores ingeniører og teknikere har viden og erfaring, når det handler om at levere løsninger i den højeste standard. De sørger for, at kundernes anlæg er sikre, omkostningseffektive, effektive og pålidelige. Vores arbejde omfatter alt fra forstudier til nøglefærdige løsninger med flere forskellige teknikker.

Transporter

For kunder med et stort gasforbrug kan produktion af gassen på stedet ved kundens anlæg være et alternativ, men for andre kunder er det nødvendigt at transportere gas til deres anlæg. Gassen leveres med lastbil i flydende form eller i gasflasker. Takket være strategisk placerede produktionsanlæg, en effektiv transportorganisation og et omfattende distributionsnetværk leverer vi hurtigt og sikkert over hele Norden.

Vi mindsker CO2-udslippet fra vores transporter ved at optimere planlægningen af leverancer og tankstørrelser og ved at øge andelen af transporter med alternative brændstoffer. Air Liquide har som mål at omstille 20 % af sin globale lastbilflåde til alternative brændstoffer inden 2025.

Trafiksikkerhed er en hovedprioritet for Air Liquide. Air Liquide i Norden arbejder tæt sammen med sin underleverandør på dette område med følgende tydelige ambition: 

  • At sikre, at regler, der fastlægges af Air Liquide-koncernen, anvendes på effektiv vis.
  • At tilbyde ny teknik, som hjælper chaufførerne med at køre sikkert.
  • At uddanne chaufførerne i gashåndtering og sikkerhed.

Vores engagement

Air Liquide bidrager gennem sin forretning og sit engagement til de globale bæredygtighedsmål (SDG), der blev indført af FN for at udrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle i 2030.

Air Liquide har underskrevet FN's Global Compact, et initiativ, hvor de 10 grundprincipper vedrører menneskerettigheder, internationale arbejdsnormer, miljøet og bekæmpelse af korruption.

Derudover har Air Liquide underskrevet Responsible Care® Global Charter, et initiativ fra det internationale råd for kemiske foreninger (ICCA) med det formål at forbedre den kemiske industris globale præstation med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Air Liquide-koncernen iværksætter flere sociale foranstaltninger til gavn for samfundet i de regioner, hvor den opererer, ved at involvere sine medarbejdere og deres arbejdspladser. Der er enten tale om sociale iværksætterprojekter eller projekter, der drives af Air Liquide Foundation

Air Liquide på CDP:s liste

Air Liquide-koncernen figurerer på CDP's liste over virksomheder, der har opnået de bedste resultater, hvad angår bekæmpelse af klimaforandringer.

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en nonprofitorganisation, som evaluerer virksomheder ud fra deres handlinger for et bedre klima. Det, at Air Liquide figurerer på CDP's prestigefyldte A-liste, betyder, at koncernen får en anerkendelse for sin strategi for bæredygtig vækst. Air Liquide-koncernen udvikler applikationer inden for hydrogenenergi og biometan og deltager i innovative projekter sammen med kunder inden for metalindustrien og den petrokemiske industri.

 

Vores kunder og patienter

Support local client

Vores mål er at arbejde tæt sammen med vores kunder og patienter. Vi vil forstå deres udfordringer og dele vores dybdegående viden om gasser (ilthydrogenkuldioxid m.fl.), så vi i fællesskab kan finde frem til metoder til at nedbringe CO2-udslippet, forbedre ressourceoptimeringen og tage hånd om andre bæredygtigheds- eller forretningsmæssige udfordringer.

Uanset branche eller behov for løsninger hjælper vi vores kunder med at udforske de store muligheder, der ligger i gasteknikken. Vi støtter vores kunder hele vejen fra analyse, testning, installation og uddannelse til den optimerede og endelige proces for anvendelse af gas.

Anvendelse af vores produkter

Sikkerhed er vores højeste prioritet. Dette gælder også i samarbejdet med vores kunder og patienter. Vi uddanner vores kunder og patienter i, hvordan man sikkert håndterer gassen, og deler relevant information om sikker gashåndtering, samtidig med at vi altid er tilgængelige ved behov for support.

Arbejdet med at opfylde vores kunders og patienters kvalitetskrav er et andet meget vigtigt ansvar. Det omfatter såvel produkt- som proceskvalitet. For vores sundhedsaktiviteter er patientsikkerhed altid i fokus, og vi følger god fremstillingspraksis strengt (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder og patienter bestræber vi os på at sætte os ind i, hvordan vores produkter skal anvendes for at kunne dele vores viden om, hvordan vi kan bidrage til en mere bæredygtig drift eller mere bæredygtige produkter. Vi fortsætter gerne dialogen, selv efter salget, for at sikre optimal anvendelse og effekt af investeringen.

Vores anlæg i Norden er certificerede i henhold til ISO 9001 2015.

Forretningsetik

Vores handlinger har altid været drevet af stærke etiske principper. Vi følger de højeste etiske standarder i driften af vores virksomhed. Air Liquide overholder alle love og forordninger, især vedrørende fair konkurrence, og accepterer ikke korruption i nogen form. Alle medarbejdere gennemgår årligt et obligatorisk e-learning-kursus i Code of Conduct. 

Forholdet til vores kunder

Et langsigtet og godt forhold til vores kunder er en forudsætning for en bæredygtig virksomhed.

Et kundeforhold er et forhold imellem virksomheder og mennesker. Derfor lægger vi stor vægt på at rekruttere, udvikle og fastholde de rette talenter for at kunne imødekomme vores kunder på bedst mulig måde.

 

Vores medarbejdere

Hållbar utveckling - våra medarbetare.

Viden, passion og engagement

Vi mener, at talent er mere end bare viden. Talenter hos Air Liquide er medarbejdere, der via deres evner, deres passion og deres engagement gør, at virksomheden drives med succes og fremgang. For at kunne opfylde vores kunders forventninger inden for forskellige brancher har vi en mangfoldighed af talenter og en langsigtet strategi, der sikrer, at vi har den rigtige ekspertviden på rette sted og i rette tid.

Hos Air Liquide har vi den holdning, at medarbejderne er kilden til vores succes, og derfor er virksomheden afhængig af medarbejdernes intelligens, kreativitet og arbejde med hele tiden at forbedre deres resultater. Vi giver medarbejderne ansvar og har tillid til den måde, de udfører deres arbejde på. I vores virksomhed opmuntrer vi også til en sund balance imellem fritid og arbejdsliv, da vi ved, at det giver engagerede og succesfulde medarbejdere.

Vores leverandører

Soluzioni su misura

The sky is not our limit - it’s our supplier!

Den primære råvare for Air Liquides gasproduktion er luft. Luften komprimeres, nedkøles og destilleres til ilt, nitrogen og argon på vores egne nordiske produktionsanlæg til luftgas.

Acetylen og hydrogen er også gasser, som Air Liquide i Norden producerer i sine egne anlæg, mens det kuldioxid, vi leverer, er et genanvendt restprodukt fra andre industrielle processer. Øvrige gasser, såsom visse typer gasblandinger, importeres. Helium importeres fra naturlige kilder uden for Europa.

Selvom størsteparten af vores produkter fremstilles af luft, har vi brug for vi leverandører, som forsyner os med materialer og komponenter som f.eks. kompressorer, ventiler, gastanke og gasflasker samt udstyr til tjenesteydelser og vedligeholdelse.

Vi bidrager til bæredygtighed ved at stille tydelige krav til vores leverandører, hvad angår sikre og sunde arbejdspladser, overholdelse af love og forordninger, menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdsret, respekt for miljøet og etiske forretningsprincipper.

Læs mere om, hvordan Air Liquide-koncernen arbejder med bæredygtige indkøb, her.

Udvikling af innovationer og løsninger

Hållbar utveckling - utveckling av innovationer och lösningar.

Air Liquide i Norden bidrager til nedbringelse af klimaforandringer via udvikling af innovationer og løsninger, der fører til øget energieffektivitet, mindre CO2-udslip og ressourceoptimering hos vores kunder. ECO ORIGIN™ klimasmart gas er et eksempel på en innovation, der fører til mindre CO2-udslip.

Nogle af vores innovative løsninger medfører større bæredygtighed, f.eks. mindsket energiforbrug, længere holdbarhed på fødevarer, rensning af spildevand og mindsket anvendelse af kemikalier, mens andre innovationer påvirker produktsikkerhed og kvalitet.

Air Liquide-koncernen arbejder for at bidrage til udviklingen af et fossilfrit samfund. I Norden arbejder vi aktivt med dette, bl.a. ved at udvikle biogas til industri og transport samt fremme gasformig hydrogen som en fremtidig energikilde, og ved at undersøge og udvikle mulighederne for CCS (Carbon Capture and Storage).

En cirkulær værdikæde

Hållbar utveckling - cirkulär värdekedja.

Air Liquides værdikæde er delvis cirkulær. Inden for visse anvendelsesområder, f.eks. ved anvendelse af inerte gasser eller gasser til kølning og frysning, forbruges gassen ikke, den slippes bare ud i atmosfæren igen efter brug. Inden for andre anvendelsesområder forbruges gassen, f.eks. i kemiske processer eller i forbindelse med forbrænding.

Vores gasflasker returneres, vedligeholdes og genanvendes mange gange og i mange år. Efter op til 50 år og mange genopfyldninger skrottes de, og metallet genanvendes.

Andet udstyr som f.eks. tanke returneres, når de ikke længere skal anvendes, de vedligeholdes og gøres klar til en ny installation.

Vores resultater

Hållbar utveckling - våra resultat.

Air Liquide i Norden indrapporterer årligt data til koncernen til konsolidering og publicering af bæredygtighedsresultater.